Naujienos Anonsai Repertuaras   Cinema fb Pirk DVD Topai Apie Cinema.lt Paslaugos Reklama
Reklama
 
Filtruoti repertuarą pagal
           
PATKPŠSSav.
NAUJIENA
Lankytojų reitingas:
Rašyti komentarą
Visos naujienos
Senesnė naujiena
Naujesnė naujiena

Kas gi nežino ge­nia­lio­jo re­ži­sie­riaus Christopherio Nolano? Ne­abe­jo­ja­ma, kad tai, ką su­kū­rė šis 39 me­tų vy­ras - nuo jo fil­mo „Memento“ iki pel­nin­go­jo „Bet­me­no“ tę­si­nio „Tamsos Riteris“  - yra vieni įta­kin­giau­sių ir po­pu­lia­riau­sių fil­mų pas­ta­ruo­ju de­šimt­me­čiu.

Šią va­sa­rą lau­kia ne vie­nas vir­šū­nių to­pus už­ka­riau­sian­tis fil­mas, ta­čiau nė­ra abe­jo­nių: ki­no juos­ta „Pradžia“ – la­biau­siai in­tri­guo­jan­tis šios va­sa­ros fil­mas. Šis įspū­din­gas specia­lių­jų efek­tų fil­mas – nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ch.No­la­no dar­bas. Meist­riš­kai su­nar­plio­tas sce­na­ri­jus, įspū­din­gi vaiz­do efek­tai ne­pa­liks abe­jin­gų.

Ar­tė­jant fil­mo prem­je­rai Lie­tu­vo­je pri­sta­to­me trum­pą in­ter­viu su re­ži­sie­riu­mi Chris­top­he­riu No­la­nu ("Tam­sos ri­te­ris", "Me­men­to").

Kaip jums ki­lo min­tis su­kur­ti to­kį fil­mą?

Ch.Nolanas: Nuo vaikystės sva­jo­jau su­kur­ti fil­mą apie sap­nus ir žmo­gaus pa­są­mo­nę. Prieš 10 me­tų man ki­lo min­tis, kad tai ga­lė­tų bū­ti veiks­mo fil­mas apie va­gys­tę. Pagalvojau - kas, jei ga­lė­tu­me da­lin­tis sap­nais ir juo­se pa­ša­lin­ti kliū­tis? Kiek­vie­nas nak­tį už­mie­ga­me. Tai vi­suo­ti­nis pro­ce­sas, ta­čiau mes juo ne­ga­li­me pa­si­da­lin­ti. Jei tai bū­tų įma­no­ma, sap­nų pa­sau­lis ga­lė­tų tap­ti re­a­liu. Šią idė­ją ru­tu­lio­jau de­šimt me­tų ir tik ta­da pa­ga­liau ra­dau emo­ci­nį ry­šį, ku­rio ieš­ko­jau. Leonardo DiCaprio, pa­kvies­tas su­vai­din­ti Do­mą Cob­bą, ta­po tuo emo­ci­niu cen­tru. To la­bai rei­kė­jo, nes kai kal­ba­ma apie žmo­gaus są­mo­nę, ne­už­ten­ka vien ge­ros idė­jos. Rei­kė­jo emo­ci­nio ry­šio su žiū­ro­vu.

Ko­dėl no­rė­jo­te dirb­ti su L.Di­Cap­rio ir K.Watanabe?

Ch.No­la­nas:  Me­tų me­tus sva­jo­jau dirb­ti su L.Di­Cap­rio. Mes pra­si­lenk­da­vo­me įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se, ta­čiau kar­tu ne­dir­bo­me. Man rei­kė­jo jį įti­kin­ti, kad is­to­ri­jai rei­kia jo talento, ge­bė­ji­mo ves­ti žiū­ro­vą per su­dė­tin­gą pa­sau­lį.

Kenas Watanabe filme taip pat įkū­ni­ja la­bai įdo­mų per­so­na­žą. Man bu­vo ma­lo­nu su juo dirb­ti fil­me „Betmenas: Pradžia“. Jo ne­pa­pras­ta, iro­niš­ka iš­vaiz­da. Pa­ma­niau, kad ji – kaip tik ma­no he­ro­jui. Jo vai­di­na­mas as­muo fil­me „Pra­džia“ – ga­lin­gas, svar­bus ir dvipras­miš­kas.

Kodėl fil­mą nu­fil­ma­vo­te net še­šio­se ša­ly­se?

Ch.No­la­nas:  Fil­mą „Tam­sos Ri­te­ris“ nu­fil­ma­vo­me tri­jo­se ša­ly­se. Ir man tai pa­ti­ko – ke­liau­ti iš vie­tos į vie­tą, fil­muo­ti re­a­lio­se vie­to­se. Šį­kart mes šį pro­ce­są pa­dvi­gu­bi­no­me. No­rė­jau kiek įma­no­ma pri­si­lies­ti prie re­a­lios vie­to­vės, tra­di­ci­jų ir tai at­spin­dė­ti fil­me.

Filmo "Pradžia" premjera Lietuvoje - liepos 23d.


"Garsų pasaulio įrašų" informacija

  
Uždaryti
Jūs esate -  balsuotojas
Jūs įvertinote -  balais
Uždaryti
Uždaryti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Naujienos aprašymas aplankytas kartų: 1070
1998-2020 e-Space™, kontaktams: info@cinema.lt  www.cinema.lt   maistasinamus.lt